נוטרייז

Home

/ Legal Advice

שכר שירותים לנוטריונים

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

שכר שירותי נוטריון נקבעים על ידי מדינת ישראל (משרד המשפטים) ומתעדכנים בתחילת כל שנה (בצמוד למדד המחירים לצרכן). תעריפי נוטריון משתנים לפי הסוגים השונים של האישורים הנוטריונים הקיימים. כמה עולה עולה נוטריון? להלן מחירון של כמה מהשירותים הנפוצים עליהם יש להוסיף מע”מ.

אימות חתימה

חתימת יחיד כחותם ראשון  165 ש”ח
כל חותם נוסף על המסמך 66 ש”ח
אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב)66 ש”ח
ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור66 ש”ח

היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום בהמסמך בידי הנוטריון – תיווסף — מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך

אישור העתק צילומי של מסמך

לעמוד הראשון 66 ש”ח
לכל עמוד נוסף 5 ש”ח
לכל עמוד נוסף 5 ש”ח
אושרו באותו מעמד אחד או יותר מהעתק מצילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון —  21 ש”ח – לכל עמוד נוסף — 5 ש”ח

אישור נכונות של תרגום

עד מאה מילים ראשונות בתרגום 209 ש”ח
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד 1000 מילים 165 ש”ח
לכל מאה מילים נוספות  או חלק מהן, עד אלף מילים 80 ש”ח
ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 66 ש”ח

אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965

לחותם ראשון 241 ש”ח
לכל חותם נוסף 123 ש”ח
יתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 74 ש”ח

היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף  — מחצית מן השכר הקבוע  בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבצוואה

אישור שפלוני נמצא בחיים

אישור שפלוני נמצא בחיים 165 ש”ח

קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת

למצהיר הראשון 167 ש”ח
לכל מצהיר נוסף 67 ש”ח
ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 66 ש”ח

היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון – תיווסף – מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך

העדה של מסמך סחיר

אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים 1,056 ש”ח
עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים 2,261 ש”ח

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל”ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים)

קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 177 ש”ח
הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 64 ש”ח
לכל העתק נוסף 64 ש”ח

כל פעולה אחרת

כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

—- הסכום שנקבע לפעולה בתעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה – 267 ש”ח

פעולה מחוץ למשרד

עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1)   לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו –  537 ש”ח

(2)לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה – 165 ש”ח

ב)  נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

ג)   יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

שירות בשעות המנוחה

ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.

אימות הסכם ממון

א)  אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973 – 367 ש”ח
ב)  ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף – 64 ש”ח
ג)   היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון – תיווסף  מחצית מן השכר הקבוע בפרט  3(א), בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון

תוספת

ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו–11 ,לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 88 ש”ח

פטור מלא או חלקי מגביית שכר

1.  א) על אף האמור בתקנה 1, נוטריון רשאי שלא לגבות שכר, כולו או חלקו, בעד שירות שנתן לפי החוק בהתקיים אחד מהתנאים האלה:

(1)   הנוטריון שוכנע כי מבקש השירות הוא חסר אמצעים בין השאר לפי מסמך המעיד על כך שהומצא לו בידי המבקש;

(2)   השירות ניתן לעולה חדש או תושב חוזר, אשר המציא לנוטריון אישור על כך ממשרד העלייה והקליטה; לעניין פסקה זו, “עולה חדש” – מי שטרם חלפו שבע שנים מיום שהתקיים בו אחד מאלה: (א)   ניתנה לו תעודת עולה לפי חוק השבות, התש”י-1950;   (ב)   ניתנה לו תעודה של אזרח עולה או תעודה של קטין חוזר ממשרד העלייה והקליטה;

“תושב חוזר” – מי שקיבל מעמד תושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה לאחר ששהה בחוץ לארץ חמש שנים לפחות, וטרם חלפו 24 חודשי מתאריך קבלת מעמד תושב חוזר כאמור; (3)   השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון בעריכת אישור או בעריכת מסמך שלגביו ניתן אישור. ב)  הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו את העתק המסמך שהומצא לו כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2).

2.  נעשה עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח אלא במילוי חובה שבדין בדבר שמירת העותק בידי נוטריון או בדבר המצאת העותק לרשות ציבורית – לא ייגבה שכר נוסף בשל העותק האמור.

3.  תקנות אלה לא יחולו על שירות שניתן על ידי נוטריון לצרכי ביצוע אמנה 48 בדבר שמירת זכויות קיצבה של מהגרים, 1935.

Showcase Your Expertise
Where It Matters

Enhanced Visibility

Preferred Placement

Get Advice

LAWYERS NEAR YOU

Disclaimer and a note about Find a Lawyer and Legal Advice »

תפריט נגישות