נוטרייז

תנאי רכישה ושימוש באתר

במסמך זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלא אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:

נוטרייז | פורטל נוטריונים של ישראל  (להלן: הנהלת האתר)

 “משתמש“: אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באופן מקוון, באמצעות רשת האינטרנט, לרבות מי שעושים שימוש בשירותים המוצעים באתר, אם בחינם ואם בתשלום.

אינדקס הנוטריונים” (להלן: “האינדקס”)

“מנוי“: מי שרכש מינוי לאינדקס בהתאם לתנאי הרכישה להלן “המנוי

1.כללי

זהו הסכם בדבר רישיון שימוש באינדקס הנוטריונים.

הואיל והנהלת האתר היא המפתחת של האתר והגוף המרכז של הנוטריונים הפועלים בישראל.

והואיל והנהלת האתר מעוניינת לתת הרשאה לתקופה מוגבלת לשימוש בשירותים (להלן: “המינוי”)

והואיל והמנוי מעונין לקבל זכות השימוש באינדקס לצרכיו בהתאם לחוק;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

2. עוגיות

  • א. הנהלת האתר מפעילה עוגיות (“COOKIES”) שמטרתן להקל על הגלישה באתר, במטרה לייעל את השימוש בשירותים המוצעים בו או להפנות אליכם ולידיעתכם מידע כזה או אחר שעשוי לעניין אתכם. אם אינכם מעוניינים בכך, אנא בטלו בדפדפן שלכם את האפשרות לעוגיות.
  • ב. בעת ההתחברות, הנהלת האתר ייתכן ותגדיר מספר ‘עוגיות’ על מנת לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת בחירות התצוגה שלך.

3. תניית פטור

הנהלת האתר עושה את מירב המאמצים להנגיש לציבור מידע אמין ומדויק. כל המידע המקצועי המופיע באתר מלווה במראי-מקום מדויקים, ככל שניתן, וכן ציטוטים של המקור עצמו. בכל מקרה של טעות קולמוס או אחרת, האמור בחוק בלבד וברישומים הרישמיים של מדינת ישראל הם אלה שקובעים. כמו כן, השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר, והסתמכות על האמור באתר היא באחריות המשתמש/ת בלבד.

4. רכישת מינוי לאינדקס

א. רכישת מינוי לאינדקס פתוחה בפני נוטריונים שכהונתם מאושרת בלבד, בהתאם לפרסומי משרד המשפטים, מחלקת נוטריונים, ולמופיע בפנקס הנוטריונים. התשלום בגין רכישת מינוי יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או כל שירות סליקה אחר, בהתאם לשיקול הדעת של הנהלת האתר. רכישת מינוי תתאפשר אך ורק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל ומוסכמות על הנהלת האתר. הנהלת האתר אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

ב. המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם, מחירם וכמותם ייקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. הנהלת האתר רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המנוי או לקצר אותה, בהתאם לצורך ולנסיבות.

ג. תנאי הרכישה של המוצרים באתר מצוינים לצד כל מוצר, וכן בחשבונית המס הנשלחת ללקוח.

ד. הנהלת האתר מצהירה כי המידע דלעיל, אשר מתקבל מהרוכש לצרכי החיוב והמשלוח, הנו לצרכי ביצוע עסקה גרידא, ולמעט מידע על נתוני האשראי שיימסר לחברות האשראי הנוגעות לעניין, מספר טלפון וכתובת הדואל שימסרו לצורך ביצוע משלוח חשבונית-מס/קבלה, לא יועבר המידע לכל צד שלישי. החברה תגן על מידע זה באמצעים הסבירים והמקובלים.

ה. שם המשתמש והסיסמה ישלחו לרוכש בדואל אלקטרוני עם קישור להגדרת הסיסמה. שם המשתמש והסיסמה הם אישיים ורק המנוי רשאי לעשות בהם שימוש.

ו. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המנוי תחול על המנוי, והמנוי יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל החברה ו/או חברת הסליקה ו/או כל גורם רלוונטי הקשור להנהלת האתר, מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המנוי.

ז. המנוי מצהיר, באמצעות הסכם זה, שהפרטים שמסר במעמד הרכישה, ובכללם שמו, מענו, מספר רישיון הנוטריון שלו, השפה או השפות אותן הוא דבר, הם אמת לאמיתה. היה והגיע לידיעת הנהלת האתר כי המנוי מסר פרטים שאינם אמת במעמד ההצטרפות – תיחסם כניסתו לאתר באופן מיידי, הפרופיל העסקי שלו עשוי להימחק, והוא יהיה חשוף לתביעות משפטיות בגין פגיעה בשמם הטוב של האינדקס ו/או מנהלי האתר, כולם או מקצתם.

ח. מובהר בזאת, כי הנהלת האתר מחויבת לדווח לרשויות אודות כל מנוי שמסר פרטים שאינם אמת אודות עיסוקו, כתובתו או השפות אותן הוא דובר, והמנוי בלבד ישא באחריות לנזקים הכלכליים והאחרים שיגרמו להנהלת האתר ו/או צדדים שלישיים רלוונטיים בגין מעשים אלו.

ט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר רשאית לשנות את המודל העיסקי או את תנאי השירות כפי שיפורסם באתר ו/או לשנות את תנאי הבעלות והשליטה באתר בכל עת, בכפוף להוראות כל דין.

י. הנהלת האתר שומרת על הסביבה ושולחת קבלות חתומות דיגיטלית מאושרות בלבד, בהתאם לחוק.

יא. המנוי מסכים לכך שהנהלת האתר תוכל להשתמש במידע שיזין לצרכי שירות לקוחות ו/או למטרות סטטיסטיות, זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

5. בניית פרופיל עסקי לנוטריון

א. האינדקס פותח במחשבה לתת חשיפה לנוטריונים הפועלים בישראל, באמצעות פלטפורמה מבוססת מיקום.

ב. על המנוי/ה ו/או משתמש/ת לוודא שכל פרט, כתבה, הפניה, הינו נכון ומדויק וכי עליהם להתייעץ עם עורך דין בטרם ביצוע פעולה ו/או הסתמכות על בסיס כל תוכן המפורסם באתר ו/או באינדקס.

ג. תעריפי השכר לשירותים נוטריוניים המופיעים באתר מתעדכנים בהתאם לפרסומי משרד המשפטים, ב-1 לינואר של כל שנה אזרחית. תעריף המע”מ מתעדכן בהתאם להוראות ממשלת ישראל. הנהלת האתר אינה מחויבת לעדכן את התעריפים ועל המשתמש / מינוי לבדוק ברשומות את התעריפים בטרם יעשה בתעריפים המפורסמים באתר כל שימוש.

ד. האינדקס משווק למנויים ולמשתמשים על פי רישיון זה כמות שהיא, AS IS וכי ייתכן כי מעת לעת יחולו שגיאות בתכני האתר.

ה. הנהלת האתר אינה אחראית לכל תוצאות השימוש באתר או באינדקס לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות הלקוח, והלקוח מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדון.

ו. בכל מקרה ועניין, רף האחריות הכלכלית הכולל של הנהלת האתר ו/או החברה ו/או בעליה, לא יעלה על סמך דמי המינוי שרכש המנוי באותה שנה ובמקרה של משתמש רף האחריות לא יעלה על דמי שימוש שנתיים המשווקים למנוי בודד.

6. התחייבות הנהלת האתר

א. לעשות את מירב המאמצים לספק למנויים שירות רציף ככל שניתן;

ב. לעשות את מירב המאמצים לספק למנויים כי פרופילי העסק שלהם יהיו נטולי הפרעה ויוצגו באופן שלם;

ג. לעשות את מירב המאמצים על מנת לעמוד בדרישות חוק הנוטריונים 1976 ותקנות הנוטריונים 1977, ולמסור באתר מידע נכון ואמין ככל שניתן, ולתפעל את השירותים שהיא מספקת בהתאם לדרישות חוק הנוטריונים ותקנות הנוטריונים כאמור לעיל

ד. לספק למנויים שירות לקוחות איכותי, סבלני, אדיב ומקצועי בשעות הפעילות, שהן 9:00 עד 17:00 בימים א’-ה’ למעט חגים, ערבי חג, חול המועד ו/או אירועי מחלה ו/או אירועים מיוחדים ו/או סגרים ו/או עתות משבר ו/או מלחמה ומועדים מעין אלו. מתן תמיכה  מותנה ברמת ידע והבנה סבירים של סביבת מחשב כדוגמת WINDOWS ואינטרנט של המצטרף או מי מעובדיו או הקשורים אליו;

ה. לתקן שגיאות מהותיות ו/או תקלות באתר במידת האפשר ובזמן סביר, בכפוף לכך שההודעה על שגיאה ו/או תקלה במערכת ו/או ליקוי תובא לידיעת הנהלת האתר;

ו. לשמור על פרטיות המנויים ועל סודיות המידע המאוחסן באתר, לא להעביר מידע זה לצד שלישי, לא לעשות בו שימוש ולא לחשוף אותו לגורם שלישי, למעט צדדים הקשורים לפעילות האתר.

ז. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למנוי או למי מטעמו, היה ומידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

7. מדיניות העלאת קבצים לאתר

א. אין להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים ו/או פוגעניים ו/או מפרים זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות לרבות קבצים בעלי תוכן פורנוגרפי, פורנוגרפיית ילדים, תכנים מגונים, משמיצים, הוצאת דיבה, השמצות, תוכן בלתי חוקי, תכנים המקדמים גזענות, אלימות או שנאה או הפליה כזו או אחרת ביחס לקבוצה או פרט או יחיד/ה .

ב. אין להשתמש באתר ו/או במחשב לביצוע מעשים בלתי חוקיים.

ג. אין להעלות לאתר ו/או מחשביה ו/או שרתיה מידע המכיל ו/או יכול להכיל כל תוכנת מחשב זדונית ו/או קוד מחשב נגוע בנוזקה ו/או וירוס ו/או כל תוכנה בעלת נזק ו/או איסוף מידע שאינו מאושר על ידי הנהלת האתר לרבות תוכנות-עוינות / סוסים-טרויאנים /תולעים, הודעות דיוג – פישינג / ישום מזיק מכל מין וסוג שהוא ו/או תוכנה או תכנים העלולים לגרום נזק ו/או לפגוע בפעילותו של שרת או מחשב של החברה או מהצדדים הקשורים אליה.

ד. המנוי / משתמש מתחייב לפעול בהוגנות ובצורה מבוקרת באתר ולא לבצע תהליכי העמסה לא מבוקרים על האתר ו/או שירותיו לרבות שימוש בכלים אוטומטים כלשהם ולעשות שימוש הוגן וסביר בשירות שמירת קבצים שהחברה מספקת .

ה. המנוי מתחייב לבצע סריקה של הקבצים בתוכנות הגנה נדרשות (תוכנות אנטי וירוס תוכנות למניעה וזיהוי קוד זדוני, רוגלות ו/או נוזקות כלשהן ) טרם העלה שלהם לאתר ו/או מחשב /ואו שרת החברה ו/או צדדים הקשורים אליה.

ו. הנהלת האתר רשאית למחוק ו/או לחסום כל תוכן ו/או קבצים ו/או מידע ללא כל הודעה מראש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ז. הנהלת האתר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לחסום גישה מאתר גאוגרפי כלשהו ו/או מכתובת רשת (IP) כלשהיא ו/או להקפיא ו/או להפסיק פעולתם של חשבונות ו/או מנויים כלשהם במידה ואלו עברו על מדיניות השימוש באתר ו/או עלולים מעצם המשך פעולתם לגרום נזק לחברה ו/או להנהלת האתר ו/או שרתי החברה ו/או מחשביה ו/או שרותיה השונים ו/או לאחד או יותר מהמשתמשים הקיימים באתר.

ח. אין ולא תהיה להנהלת האתר כל אחריות למקרה של פגיעה ככל שתיגרם בעקבות חשיפה למידע ו/או לקבצים ו/או לתוכנות שהועלו לאתר על ידי מי ממשתמשיו והאחריות הבלעדית תהיה על המשתמש/ת שביצע זאת.

8. הגבלת אחריות

א. השימוש בשירות מוצע למנוי ו/או למשתמש כמות שהוא (as is) ולמנוי / למשתמש לא תהא כל תביעה, דרישה או טענה בגין השימוש בשירות ו/או הסתמכותו על השירות. הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים בפרטי המנוי.

ב. יובהר, כי הנהלת האתר אינה אחראית בשום צורה לנכונות המידע והנתונים שהמנוי מזין באתר.

ג. הנהלת האתר או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות להתאמה לצרכים ספציפיים של המנוי / למשתמש ו/או למטרותיו. מנהלי האתר עושים מאמצים למעלה מן הסביר לעמוד ברמת איכות גבוהה בשירותים הניתנים באתר, אולם יתכנו קלקולים וטעויות שחמקו מהעין.

ד. המנוי מצהיר שהוא מודע לכך שהאתר מאוחסן על שרתים חיצוניים, ויתכנו שיבושים ותקלות שתיקונם מותנה בספקים חיצוניים. לפיכך, הנהלת האתר אינה מתחייבת לתקינות ורציפות השירות.

ה. הנהלת האתר נוקטת באמצעי אבטחה סבירים כמקובל בתחום האינטרנט על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. למרות זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה. על כן, החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם בעקבות חדירה למאגר נתוניה ו/או בגין שימוש שיעשה במידע המנוי במקרה של חדירה למאגר הנתונים כאמור.

9. זכויות יוצרים, סעדים ופיצוי

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, (בין אם נרשמו ובין אם לא) תמונות וטקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

השם “נוטרייז אתר הנוטריונים של ישראל” וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של בעלי האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של בעלי האתר בכתב ומראש.

כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, בין אם נרשמו ובין אם לא, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר.

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

 אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame),סמויה או גלויה.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשירותים מוגנים על פי חוק זכויות יוצרים וכי העתקה בלתי חוקית של השירותים ו/או כל הפרת זכויות יוצרים בשירותים הנן נשוא לתביעה אזרחית הגוררת פיצויים וצווי מניעה ומהווה הפרה פלילית לפי תיקון מס’ 5 לפקודת זכויות היוצרים התשמ”ח 1988, המטיל עונש של 3 שנות מאסר או 250,000 שקל קנס.

10. שירותי צד ג’

אתר נוטרייז עשוי להציג קישורים או לאפשר גישה לאתרי אינטרנט וליישומים שאינם מופעלים על ידי הנהלת האתר, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות בלבד. אין לאתר שליטה באתרי אינטרנט או יישומים אלו, ואין בעלי האתר נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים הניתנים בהם. אין במתן הגישה לאתרים וליישומים אלו באמצעות האינדקס משום אישור לחומר המופיע בהם, ו/או להקנות זכות שימוש כלשהי במידע ובתכנים המצויים בהם ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים או יישומים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד.

11. תקופת השימוש

אנו מיישמים מדיניות “כסף חזרה מובטח”. הלקוח יוכל לבטל את העסקה בתוך 30 יום ומכל סיבה שהיא, ויזוכה (דרך כרטיס האשראי) בהתאם להוראות החוק.

למען הסר ספק, האמור לעיל תקף רק לגבי תקופת מנוי אחת. עם תום תקופת המנוי הכניסה לאתר תיחסם ללקוח עד לביצוע עסקה נוספת.

בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לחברה לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול העסקה על ידי הלקוח ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הרוכש.

12. הערות כלליות ודגשים

מוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית לגבי הסכם זה הנה של בתי המשפט במחוז תל אביב יפו בישראל.

הנהלת האתר שומרת על הזכות בכל עת להוריד ו/או להוסיף מוצרים למכירה באתר וכן לשנות את מחירם.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.

הנהלת האתר תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד השימוש.

תנאי השימוש מנוסחים בחלקם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור מתייחס לנשים וגברים כאחד.

Get Advice

law-447487_1920

תפריט נגישות